Our Sponsors

We are hiring - Finance/ FP&A Manager


< Back to all careers

 

Posted on 14 Feb 2020

Financial Planning & Analysis Manager

Financial Planning and Analysis Manager - £Competitive plus bonus - BikePark Wales

https://m.hays.co.uk/Job/Detail/financial-planning-analysis-manager-merthyr-tydfil-en-GB_3664159

Your new role 

This position is a key hire for the business, you`ll be acting in both a hands on and strategic capacity.

The successful candidate will join as the number 1 in finance and lead the existing finance team of 3. 

You will be taking a lead on financial planning, analysing and evaluating financial performance and recommending changes to improve the businesses overall profitability. 

You will also be improving cash management / forecasting, providing the board with improved information to support decision making, improving financial reporting / planning and acting as a businesses partner to operational stakeholders. 

Job duties;-

 • Reporting monthly management accounts to the board
 • Managing cash, grant draw downs and inter-company loans
 • Budgeting and forecasting for the next 5-year plan
 • Managing the finance team
 • Preparing weekly packs for business partners and business partnering
 • Analysing financial and operational data to provide the board and operational teams with the information to make informed business decisions

What you'll need to succeed 

To succeed in this role you will be a qualified accountant (ACA / ACCA / CIMA) with 3 years + PQE. You will need to be a dynamic individual who is eager to learn and grow with the business. You`ll have a commercial outlook for finance and always strive to improve processes and improve efficiencies. 

It would also be advantageous but not essential to have; - 
 

 • Excellent excel skills
 • SAGE 50 experience
 • Understanding of payroll
 • Experience of managing grant claims

What you'll get in return 
You will join one of Wales` most exciting businesses and have a real influence in their direction and growth. You will join a passionate team and work in one of the most interesting offices in the country. 
In return you will be offered a competitive salary plus a performance related bonus. You will also receive a competitive benefits package which can be explained fully upon application. 
 

Rheolwr Cynllunio a Dadansoddi Ariannol 
Rheolwr Cynllunio a Dadansoddi Ariannol - £Competitive + bonws – BikePark Wales 

Eich Swyddogaeth Newydd 
Mae’r safle yn agoriad bwysig ar gyfer y cwmni. Bydd y person llwyddianus yn ymuno fel arweinydd cyllid, ac yn arwain y tim cyllid presennol o 3. Byddwch yn arwain y cynlluniad ariannol, dadansoddi, arfarnu perfformia cyllud ac argymell newidiau i gwellar cwmni. Byddwch yn gwella rheolaeth arian, rhagweld, darparu y bwrdd gyda gwybodaeth I gwellar penderfyniadau. Gwella adrodd ariannol / cynllunio a action fel partner busnes i’r rhanddeiliaid gweithredol Dyletswyddau Swydd 
 

 • Rhoi gwybod i'r bwrdd am gyfrifon rheoli misol
 • Rheoli arian parod, gostyngiadau grant a benthyciadau rhyng-gwmni
 • Cyllidebu a rhagweld y cynllun 5 mlynedd nesaf
 • Rheoli'r tîm cyllid
 • Paratoi pecynnau wythnosol ar gyfer partneriaid busnes a phartneriaid busnes
 • Dadansoddi data ariannol a gweithredol i roi'r wybodaeth i'r bwrdd a thimau gweithredol wneud penderfyniadau busnes gwybodus

 •  

Beth fydd ei angen arnoch chi i lwyddo? 
I lwyddo yn y rôl hon byddwch yn gyfrifydd cymwys (ACA / ACCA / CIMA) gyda 3 blynedd + PQE. Bydd angen i chi fod yn unigolyn deinamig sy'n awyddus i ddysgu a thyfu gyda'r busnes. Bydd gennych ragolygon masnachol ar gyfer cyllid a bob amser yn ceisio gwella prosesau a gwella effeithlonrwydd. Byddai hefyd yn fanteisiol ond nid yn hanfodol ei gael: 
 

 • Sgiliau rhagorol Excel
 • Profiad o SAGE 50
 • Deall y gyflogres
 • Profiad o reoli hawliadau grant


Beth gewch chi yn ôl? Byddwch yn ymuno ag un o fusnesau mwyaf cyffrous Cymru ac yn cael dylanwad gwirioneddol yn eu cyfeiriad a'u twf. Byddwch yn ymuno â thîm angerddol ac yn gweithio yn un o swyddfeydd mwyaf diddorol y wlad. Yn gyfnewid am hyn, cynigir cyflog rhagorol o £competitive ynghyd a bonws cysylltiedig â pherfformiad. Byddwch hefyd yn derbyn pecyn buddion cystadleuol y gellir ei esbonio'n llawn wrth wneud cais. 

What you need to do now

If you're interested in this role, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career. Applications are welcome in English or in Welsh. Receive news, special offers and event invites!

 

Quick book